Darmowa dostawa od 430,00 zł

Polityka Prywatności

Informacje ogólne
Dokument ten określa zasady Polityki prywatności w Hurtowni Internetowej (dalej jako "Platforma hurtowa").
Hurtownia świadczy usługi wyłącznie podmiotom gospodarczym, a poniższe zasady dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Administratorem Platformy hurtowej jest Paweł Chybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLC Paweł Chybicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Osiedle na Murawie 6/4, 61-655 Poznań NIP: 775 261 22 12 REGON: 101359875.
Dane osobowe zbierane przez administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Platformy hurtowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych dotyczących klientów Platformy hurtowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
PLC Paweł Chybicki
Osiedle na Murawie 6/4, 
61-655 Poznań,
Umożliwiamy klientom kontakt w sprawie ich danych osobowych za pośrednictwem:
telefonu +48 539 356 757
adresu mailowego: bezpieczenstwo@giftworld.com.pl
poczty tradycyjnej – na adres biura, tj. Osiedle na Murawie 6/4, 61-655 Poznań

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Platformy hurtowej, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło. Jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko oraz podstawowe dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki, prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia. Jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a Dane są przetwarzane jedynie w celach realizacji zamówienia lub w celach marketingowych, o ile zgoda na takie wykorzystanie została wcześniej udzielona. 
Jeżeli otrzymujemy dane w celu innym niż złożenie zamówienia, czyli takich w których nie wymagane jest założenie konta i podanie danych osobowych, na przykład usług przeglądania stron Platformy hurtowej, korzystania z wyszukiwarki towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Platformy hurtowej, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP.
W celu wykonania umowy sprzedaży Towarów, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło. 
Ponadto przetwarzamy dane otrzymane za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Są to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nick.
W celu prowadzenia statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Platformie hurtowej, ułatwienia korzystania z Platformy hurtowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Platformy hurtowej, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Platformie hurtowej oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Platformie hurtowej, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.
W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków.
W celach marketingowych przetwarzamy dane naszych klientów i partnerów, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Platformie hurtowej, daty logowania i rejestracji. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia z naszymi komunikatami marketingowymi poza Platformą hurtową i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Platformy hurtowej.
W celu organizacji konkursów za pośrednictwem serwisu FaceBook.com oraz powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie.
W przypadku automatycznej analizy danych oraz podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych Klienta poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie w szczególności analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
- kontaktowe;
- dotyczące aktywności w Platformie hurtowej;
- dotyczące złożonych zamówień w Platformie hurtowej;
- dotyczące reklamacji;
- dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych przez Hurtownię. Dane osobowe mogą zostać usunięte w sytuacji:
- prośby o usunięcie lub wycofanie udzielonej zgody przez klienta
- brak podjęcia działań ze strony klienta przez okres 10 lat
- przesłania informacji o nieaktualności lub niedokładności danych.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez hurtownię. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości ich wykorzystania, o ile została na to wcześniej wyrażona i niecofnięta zgoda.

Odbiorcy danych osobowych
Jeśli odpowiednie i uprawnione organy zwrócą się do nas o przekazanie danych osobowych, np. Organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, dane takie zostaną przekazane bez poinformowania Klienta o takiej sytuacji. W przypadku sytuacji spornych sprawy mogą zostać zgłoszone i rozstrzygnięte poprzez Europejską Platformę Rozwiązywania Sporów online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL)

Ponadto przekazujemy jedynie niezbędne dane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Platformy hurtowej np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz podmiotów, którym dane są powierzane:

a) PayU S.A z siedzibą w Poznaniu 60-166, ul. Grunwaldzka 182 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.
b) Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa - celu realizacji dostawy towarów
c) „UPS Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa - celu realizacji dostawy towarów
d) InPost S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków. - w celu realizacji dostawy towarów
e) IAI S.A al. Piastów 30, 71-064 Szczecin - jako operator oprogramowania IdoSell Shop oraz systemów rekomendacyjnych IAI RS

Dostęp do danych
Administrator danych zapewnia użytkownikom  Platformy hurtowej, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Platformie hurtowej lub zawiadomić obsługę hurtowni o chęci dokonania takiej zmiany. Obsługa hurtowni wykona ją na wniosek użytkownika bezpłatnie i w możliwie szybkim czasie od zgłoszenia.

Możliwość usunięcia danych oraz „bycia zapomnianym”
Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator danych może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Hurtowni Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez YesSport.pl roszczeń od danego Klienta.
W przypadku zapisania do newslettera subskrybent (osoba zapisana) ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej newsletterów, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Platformie hurtowej.
Dane Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie przepisów RODO, jako osoba której dane są przetwarzane, masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z obsługą hurtowni za pośrednictwem specjalnie utworzonego na ten cel adresu mailowego bezpieczenstwo@giftworld.com.pl.
W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Klienta zgody przed jej cofnięciem.
Jako klient masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia
Administrator danych osobowych stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku, gdy użytkownik posiadający konto w Platformie hurtowej utracił w jakikolwiek sposób login lub hasło dostępu, Hurtownia umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Platformie hurtowej lub przypomnienie loginu i hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
Administrator stosuje oprogramowanie w modelu Saas - IdoSell Shop dostarczane przez firmę IAI S.A., które spełnia najwyższe standardy zabezpieczeń. Dostawca w/w usług gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz odpowiada za wszelkie powierzone dane. 

Zmiany Polityki Prywatności
1. PLC Paweł Chybicki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian pojawi się poniżej nowa data.
2. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018.
3. Jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres bezpieczenstwo@giftworld.com.pl

pixel